هشدار

میله های مختلف پیشرفت

توسعه دهنده ۹۰%
طراحی ۵۰%
مدیریت ۹۵%

نمودارهای پای